Učednictví

Pokoj vám bratři a sestry,

chtěl bych se s vámi sdílet o učednictví…

Jak moc je důležité být učedníkem a vlastně následně také činit učedníky. Ježíš nám ukazuje tento směr a říká nám ve svém slově:

„Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal…“ (Matouš 28:19)

Písmo nám ukazuje, že tito učedníci Ježíše byli zbudovaní, chodili sním, viděli vše co Ježíš činí jak se chová, jak mluví a reaguje na různé věci, s kterými přišel do styku. O Letnicích pak byli Jeho učedníci naplnění Duchem Svatým a tak získali to pravé poznání, moc i moudrost jak vést Boží církev…

Učednictví je velmi důležité…. Jdeme vlastně do pokory před Pánem a toužíme více znát, více jednat a více sloužit živému Bohu.

„Tehdy ježíš řekl svým učedníkům: „ Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.“ (Matouš 16:24)

Tady je vlastně stanovený zákon učednictví, na jehož základech můžeš stavět a následně růst a nést hojnost dobrého ovoce – činit další učedníky. Ježíš to řekl svým učedníkům nejen proto, aby mohli poučit ostatní, ale hlavně proto, aby podle toho žili a zkoumali svá srdce. Mnozí si mysli, že už mnoho ví a že už nic nemusí. Musí však jít do pokory před Pánem a zkoumat své srdce.

Podívejme se společně co to znamená být Kristovým učedníkem. Když Kristus povolal své učedníky tak to přikázal slovy: „Pojď a následuj mě!“ Skutečný Kristův učedník je ten, kdo Ho následuje celým svým srdcem, myslí i duší a učí se Slovu. Následuje Krista ve službě a bude Ho následovat do slávy. Znamená to zapřít sám sebe, svoji tělesnost a začít chodit Duchem.

Když se podíváš na Petra, tak vidíš, že jednal tělesně a dokonce začal Ježíše kárat a Ježíš ho přísně napomenul: „Nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.“ Petr dostal tvrdou lekci.

Všimni si, že všichni učedníci Ježíše Krista musí zapřít sami sebe, je to základní věc a první velká lekce, kterou se musí naučit v Boží škole – zapřít sám sebe. Je to ta úzká brána, do které vstupuješ, ale je důležité do ní vkročit. Nic není důležitějšího v našich životech než Kristus a Jeho slovo! Tak dej na kříž svoji tělesnost, všechny své hříchy a začni následovat Krista. Staň se Jeho učedníkem.

Ježíš nesl svůj kříž a na něm byla kletba, hříchy, nemoci celého lidstva. Za vše zaplatil svojí drahocennou krví. A řekl: „Dokonáno jest.“

Vezmi svůj kříž. Ten daleko menší kříž – učednictví, služby, chození s Pánem a následuj Ho!

Zapři svoji tělesnost (nechce se mi, jsem unavený, musím ještě toto a tamto). Až to vše vykonám, potom tě začnu následovat. O takový lidech Ježíš mluví, že nejsou způsobilí pro Boží království. Mají na mysli věci tělesné a ne věci Boží.

Podívej se na dva biblické příklady – Saul a David a jejich mentalita.

Saul byl pomazaný za krále, ale byl velmi pošetilý… nejednal správně v Božích očích. Byl zuřivý, pomstychtivý, žárlivý na

Davida. Díval se na to co o něm říkají lidé. Nenaplnil Boží vůli a lhal prorokovi. On zavrhl Hospodinovo slovo. Neučinil opravdové pokání se svých hříchů.

A Bůh mu řekl skrze proroka Samuela, že ho zavrhl. To je mocné, nechtěl bych toto slovo nikdy slyšet a věřím, že nikdo z nás by si to nepřál. Bůh se dívá na srdce, Saul sice vypadal jako král na první pohled, velký, zdatný a nikdo nebyl hezčí než on, ale to nestačilo, protože Bůh se dívá na srdce člověka.

David byl pasák ovcí a jeho otec Jišaj ani nepokládal za nutné, aby ho ukázal prorokovi Samuelovi. Ukázal mu všech svých sedm synů a hned ten první mohl být král. Samuel řekl: „Jistě je před Hospodinem jeho pomazaný“. Ale Bůh mu řekl: „Ne, nedívám se na vzhled, ale na srdce.“ Bylo tam všech sedm synů, nebyl to však ani jeden z nich. A tak přišel z pole David a Hospodin řekl Samuelovi: „Vstaň a pomaž ho, to je on král Izraele.“

A můžeme se podívat dál. Oba stáli před Goliášem, Saul i David. A tam můžeš vidět jejich srdce. Saul při prvním křiku Goliáše utekl do svého stanu. Třásl se a hrozně se bál – on a celá armáda.

A David řekl: „Kdo je ten neobřezanec, který tupí řady živého Boha.“ Následně vstal a zabil Goliáše. Bůh byl sním, byl nazván mužem podle Božího srdce. Když zhřešil s Batšabou a nechal zabit jejího manžela, tak uměl učinit opravdové hluboké pokání a prosil Boha o odpuštění. (Žalm 51) Bůh mu odpustil a David nadále rostl v poznání Boha, chodil s Bohem a Bůh byl s ním.

Mějme mentalitu Davida. Vždy měl na prvním místě Boha. Chtějme více znát Boha, Jeho lásku a Boží vůli. Umět činit opravdové pokání a tak předstupovat k trůnu milosti Otce. Ne žít tělesně, ale žít skrze Ducha Svatého a Slovo Boží. Předstupujme

před Něj s bázní a pokorou. Vždyť on je Bůh, stvořitel nebe a země!

Být učedníkem Ježíše Krista je velká výsada Božích dětí!

Bůh ti žehnej!

Pastor Jirka

 

 

Máme dvě vyučující služby a to:

V úterý od 10 hodin – učednické vyučování pro začátečníky.

Středa od 18 hodin – vyučování pro vedoucí a budoucí pastory… a pro všechny, kteří chtějí sloužit!

Všechny tyto služby vede pastor Jirka.