Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

STAL JSI SE KŘESŤANEM?

Celé nebe se raduje z rozhodnutí, které jsi právě udělal, a my také!

Je to to nejdůležitější rozhodnutí ve tvém životě.

JSI NOVÝ ČLOVĚK

Když jsi přijal Krista, prožil jsi znovuzrození. Vstoupil jsi do Boží rodiny a svůj starý život jsi nechal za sebou. Když se Bůh dívá na tvůj život, už nevidí tvůj hřích a tvou minulost. To opravdu znamená, že i kdybys minulý týden udělal nějakou hroznou věc, díky Ježíšově krvi je ti zcela odpuštěno. Už nejsi souzen za hříchy, které jsi doteď udělal.

Spravedlnost před Bohem je něco, co bys nikdy sám nedokázal získat, ale Bůh ti ji zdarma daroval, protože Ježíš za tebe umřel na kříži, ačkoliv ty jsi ještě hřešil.

Ježíš – ten nejláskyplnější, nejdokonalejší a nejsvatější muž, který kdy chodil po této zemi – vzal tvůj hřích a hanbu na sebe a byl ukřižován namísto tebe, aby ses ty mohl dostat do správného vztahu s Bohem a žil stejně svobodně jako On.

KLÍČOVÉ BIBLICKÉ VERŠE

2. KORINTSKÝM 5,17

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“

GALATSKÝM 2, 20

Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“

JAK SE ZAPOJIT DO CÍRKVE

Tohle je úžasná chvíle, právě ses seznámil s Ježíšem! On už tě nikdy neopustí, ani se tě nezřekne a chce ti ukázat, jaké zázračné věci Bůh pro tvůj život naplánoval. Hned další důležitý krok je, aby sis našel nějakou místní církev, začal do ní chodit a stal se součástí láskyplného společenství věřících lidí. Stejně jako se žárovka musí zapojit do objímky, aby mohla svítit, i pro tebe je důležité zapojit se do církve, kde se může Boží slovo začít reálně projevovat ve tvém životě. Církev není nudná, staromódní záležitost, kde člověk jen sedí a zazpívá si pár písniček. Je to místo, kde se můžeme společně setkávat s Bohem i s podobně smýšlejícími lidmi, a především zde zažívat více Ježíšovy blízkosti.

Několik důležitých věcí, které je dobré zvážit, když hledáš svou církev:

Místo, kam již možná chodí tví přátelé či rodina

Chvály, které jsou svobodné a vedou tě k setkání s Bohem

Místo, kde máš v srdci pocit, že tam patříš.

Lidé, kteří jsou přátelští a povzbuzují tě k růstu a zralosti.


JAK VYPADÁ NORMÁLNÍ KŘESŤANSKÝ ŽIVOT?

Normální křesťanský život je mnohem více než jen chodit v neděli do církve. Spočívá spíše v tom, že žiješ život, který se podobá Ježíšovu životu. K normálnímu křesťanství patří uzdravovat nemocné, vymítat démony, a dokonce křísit mrtvé. Příběhy, o kterých čteme v Bibli, platí i pro nás a pro naši dobu. Ježíš to jasně řekl jednou větou: „V mém jménu budete činit ještě větší skutky.“ (Jan 14, 12)

Když jsi přijal Ježíše do svého srdce, přijal jsi ho do každé oblasti svého života. Ježíš nyní žije v tobě a chce projevovat svůj život srze tebe.

Stejně jako ON ZACHRÁNIL TEBE, tak nyní chce, abys zval k setkání s Bohem i další lidi.

Stejná moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých, nyní žije v tobě a bude se skrze tebe projevovat. Je to moc Ducha svatého, který v tobě přebývá! Pověz někomu o tom, co pro tebe Ježíš udělal!


2. KORINTSKÝM 8, 9

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“


BIBLE

Z Bible se dozvíš, jaké má Bůh vlastnosti a charakter. Najdeš v ní také vyučování, jak žít jako Ježíš, a moudrost, jak si zachovat vztah s Bohem bez ohledu na to, co tvůj život přinese. Skrze Bibli se o Bohu dozvídáme stále víc a více.

Doporučujeme ti, abys začal Bibli číst od Janova evangelia v Novém Zákoně. Tato kniha ti umožní poznat do hloubky Ježíšův život, učení i Jeho charakter.

KLÍČOVÉ BIBLICKÉ VERŠE

MAREK 16, 15-18

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

MATOUŠ 22, 37-40

On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ To je největší přikázání. Druhé je mu podobné: „Miluj bližního svého jako sám sebe.“ Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


PRAKTICKÉ KROKY VE VZTAHU S BOHEM

Bůh k tobě chce mluvit, chce s tebou sdílet, co si o tobě myslí. Zkus strávit nějaký čas s Bohem o samotě a popros Ho, aby k tobě mluvil. Boha lze slyšet různými způsoby. Někdy k nám mluví skrze naše myšlenky, jindy skrze obraz v mysli, nějaký vjem nebo dokonce skrze slyšitelný hlas.

Ježíš nám v Janovi 10, 27 říká: „Mé ovce slyší můj hlas“. Základem každého vztahu je komunikace. Žalm 139 říká, že Božích myšlenek o tobě je více než písku. Zrovna v tuto chvíli chce Bůh s tebou mluvit. Najdi si čas, abys jej uctíval a poprosil Ho, aby s tebou sdílel své myšlenky. Napiš si, co ti bude říkat, do deníku.

Je důležité, abys Bohu říkal, co máš na srdci, a abys naslouchal tomu, co má na srdci On. Jeden ze způsobů, jak se to dá udělat, je že Bohu napíšeš milostný dopis. Potom Ho popros, aby On napsal milostný dopis tobě. Napiš si myšlenky, které ti říká. Když slyšíš Boží hlas, můžeš si Jeho slova vždy ověřit v Bibli, protože Bůh nikdy neříká něco, co by bylo v protikladu s jeho vlastním Slovem.

Ježíš sám sebe nazývá Slovem učiněným tělem, což znamená, že když si čteme Bibli, poznáváme a zakoušíme samotného Ježíše. Takže vše, co vidíš v Božím slově, je i v Ježíši.

DOPORUČENÉ MATERIÁLY

KNIHY

Když nebe pronikne na zem Bill Johnson

Život v jednom ohni Reinhard Bonnke

Základy Tomáš Dittrich

Boží otcovské srdce Floyd McLung

Jak přežít poušť Daniel Kolenda

Když nebe pronikne na zem Bill Johnson


FILMY

Identity in Christ Todd White

Něco víc Nick Vujcic

Zakopaný poklad Daniel Kolenda


WEBOVÉ STRÁNKY

www.hledamboha.cz / www.radio7.cz / www.rozsvittmu.cz


J S I  N O V É  S T V O Ř E N Í

V Š E C H N O  J E  T E Ď  N O V É  V  J E Ž Í Š I