Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

SLUŽBA POTŘEBNÝM

Feeding and Equipping the Disadvantaged of Ostrava Region

For the last four years the New Hope Church of Ostrava has been feeding those who are challenged in this modern society. This has consistently been done on Saturdays with hot cooked meals and practical advise to those who are disadvantaged and living in adversity. Those who were committed to improving their life could meet separetly for further practical, social, budgetary and spriritual guidance. The average number of participants is 20-25 people.

We recognize that the recovery and success requires actual financial subsidies for their rents and assistance that government does not supply. In order to get them out of poverty, strict oversight will be necessary. For that reason we are starting with six people who will need loving and experienced guidance. This is our vision for the life of hope for those who are presently lost and homeless.

 

Podávání obědů znevýhodněným lidem na Ostravsku a jejich zaopatřování

Církev Nová naděje v Ostravě už čtyři roky podává obědy těm, kteří se v této moderní společnosti potýkají s problémy. Děje se tak pravidelně o sobotách, kdy se podávají teplá jídla a poskytují se praktické rady těm, kteří jsou znevýhodněni a žijí v nepříznivé situaci. Ti, kteří byli odhodláni zlepšit svůj život, mohli se zde zajímat o to, aby soukromě získali další praktické, sociální, rozpočtové a duchovní poradenství. Průměrný počet účastníků je 20-25 osob.

Uvědomujeme si, že k zotavení a k úspěchu je třeba skutečných finančních dotací na jejich nájemné a asistenci, které stát neposkytuje. Aby se dostali z chudoby, bude nutný přísný dohled. Z tohoto důvodu začínáme s šesti lidmi, kteří budou potřebovat láskyplné a zkušené vedení. To je naše vize života v naději pro ty, kteří jsou v současné době ztraceni a bez domova.

Tato služba vznikla jako pomoc lidem v nouzi. Často jsou to sirotci, vdovy a lidé bez střechy nad hlavou. Ježíš nám otevřeně pověděl: „Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře…“ Marek 14:7a

Tak jsme se do toho pustili s nadšením nám vlastním a podle rady Jakuba: Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad“, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně, tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. (Jakubův 2:14-18)

Zpočátku jsme netušili, že Bůh si tuto skupinku použije, aby skrze ni rostlo Boží království. Za pět let už skupinku navštívila stovka lidí a každý z nich slyšel evangelium. Zaséváme semínka víry, při každé příležitosti je zaléváme a prosíme Boha, aby dal vzrůst.

Lidé, kteří k nám přicházejí v sobotu na polévku mají své specifické problémy, jako je dlouhodobá nezaměstnanost, psychická nemoc, ztráta rodiny, bydlení, přátel, a tak není divu, že jsou v opravdové nouzi a potřebují pomoc. Mnozí z nich si za své problémy můžou sami, někteří se narodili do nevhodné rodiny nebo doby. Někteří procházejí závislostmi, jiní jsou zranění a psychicky vyčerpaní.

Jenže pro Boha není nic nemožné. Bůh může uzdravit každého člověka, může odpustit každý hřích a osvobodit každého, kdo k němu volá. A o to nám na skupince jde. Kázat lidem pravdu.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:32

Ne každý pravdu přijme, ale každému dává Bůh příležitost. Často je překážkou nějaká závislost u člověka, proto neumí přijmout pravdu. V tom případě umíme zařídit léčení ve středisku Teen Challenge v Poštovicích nebo ve Šluknově, a dokonce i na Slovensku.

Dva z deseti lidí v ČR mají problém s nějakou závislostí. To je více než 2 miliony lidí. Drogová závislost a závislost na alkoholu je duchovní problém. A ten může být vyřešen pouze Boží mocí. Věříme v úplné uzdravení celého člověka! Tuto léčbu může lidem poskytnout pouze Bůh. Věříme, že pouze pravda může člověka osvobodit. Zdrojem veškeré pravdy je Bible! Proto jsme skupinku rozšířili a setkáváme se i v úterý, při společném studiu Bible.

Nic nechceme nechat náhodě. Lidé kolem nás potřebují pomoc, čekají až jim někdo odpoví na otázky o smyslu života.

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.“ Římanům 8:19

A my odpovědi známe, jsme si jisti každým Božím zaslíbením, umíme lidi také varovat. Jak bychom to všechno mohli před lidmi zatajit?

Byli jsme povoláni rozsévat Boží slovo, rozšiřovat Boží království, a způsobů, jak to můžeme dělat je mnoho. Toto je jeden z nich. Každého člověka přijmeme, nasytíme, vyřešíme s ním praktické, sociální věci, řekneme mu pravdu, nabídneme pomoc, a hlavně nezatajíme před ním očištění od hříchů, spasení, věčný život … Protože tam, kde se rozhojnil hřích, se ještě mnohem více rozhojnila Boží milost. Naše snaha pomáhá lidem stát se duševně zdravými, citově vyváženými, sociálně zaopatřenými, fyzicky funkčními a duchovně živými.

Lidé v dnešním světě hledají způsob, jak přemoci bolest spojenou s nedostatkem společenského přijetí, samotou, rozpadem rodiny, ztrátou životních jistot nebo mnohem horšími prožitky pocházejícími ze zranění, jako jsou sexuální a jiná zneužití, domácí násilí a mnoho dalších složitých problémů.

Lidé touží po smysluplných vztazích, kde by své problémy mohli sdílet a nalézt podporu. Nalézt možnou cestu ven z problémů nebo jen smíření, pokoj a odpuštění. Často to nakrátko nacházejí v drogách či alkoholu, který je zotročí, a tak se k jejich problémům přidá mnoho dalších.

Církev může být nástroj, skrze který mohou být tyto potřeby naplněny a také skrze učednictví může být dosaženo svobody.

Pokud prožíváte těžké období života nebo máte ve svém okolí někoho, kdo má těžkosti, je nemocný nebo nějak jinak ztrápený a rád by přijal uzdravení nebo pomoc od našeho Pána Ježíše Krista, napište nám o tom. Sloužíme Pánu Ježíši Kristu, modlíme se nemocné a potřebné.

Jsme tu pro vás…

Společný oběd

Vyučování a modlitba

Změněné životy

Něco ke stažení