Proč je důležité číst Bibli?

„Jeden chytrý člověk řekl, že číst Písmo je jako pít vodu z pramene.“

Boha můžeme poznávat ze své vlastní zkušenosti, ale také ze zkušenosti druhých lidí. A právě tuto zkušenost máme popsanou v Bibli. Abychom mohli Bohu věřit, potřebujeme vědět jaký je, jak jedná s lidmi, co od Něj můžeme očekávat a zda se na Něj můžeme spolehnout. Bohu uvěřili už mnohé generace před námi (včetně prvních křesťanů) a jejich zkušenost s vírou se nachází právě v Bibli.

Takže Bible je pramenem, ze kterého můžeme čerpat pro svůj vlastní život a pro křesťana je velmi důležité číst Bibli pořád dokola. Když si člověk koupí knihu, většinou si ji jednou přečte, a už se k ní nevrací, protože ví, o čem je, ale Bibli bychom měli číst stále znovu, protože při každém čtení v ní najdeme něco nového.

Když někomu říkáme „Mám tě rád“, pak tato tři slova můžeme zopakovat za týden, za rok, za dva nebo za pět, a ačkoliv se jedná o pořád stejnou větu (kterou už druhý člověk mnohokrát slyšel), rád ji uslyší znovu. Slova „Mám tě rád“ mají stále nový obsah.

A s Biblí je to podobné. Navíc mnoho věcí zapomínáme, mnoho věcí nám nedochází nebo jsme je ještě neprožili. Kromě toho je třeba rozlišovat mezi situací, kdy jsme v pohodě, a mezi situací, kdy prožíváme těžké chvíle, ve kterých slova ujištění, odpuštění a lásky potřebujeme slyšet stále znovu.

Jestliže věříme, že Písmo je Božím slovem, pak Bibli čteme především proto, že skrze ni mluví Bůh. Vždy v ní při dalším čtení objevíme něco nového. Slovo, které nás předtím neoslovilo, nás najednou zasáhne víc nebo jinak. Je to i tím, že se náš vztah s Bohem vyvíjí.

Bible je podobně jako ostatní knihy, tvořena slovy, větami a stránkami. Na jedné straně je to kniha jako každá jiná, protože k vyjádření zkušeností s Bohem používá lidská slova. Na druhou stranu je to kniha odlišná, protože jde právě o slovo Boha, který promluvil do našich lidských dějin. Člověk, který Písmo čte a modlí se nad ním, rychle zjistí, že jde o slovo nadčasové, trvalé a měnící život. Naopak ten, kdo Písmo neotvírá a nečte, odmítá z tohoto živého pramene čerpat.

Na druhou stranu, mnohé generace před námi Písmo pořádně neznaly nebo nečetly, a přesto nelze říci, že by nebyly dobrými křesťany. Četba Bible tedy není něco, bez čeho by člověk nemohl v žádném případě existovat. Proto také nelze říci, že kdo nečte Písmo, je špatným křesťanem. Spíše se ochuzuje o něco podstatného a důležitého. Ve vztahu k Bohu má každý věřící svobodu, takže nemusí Boží slovo číst denně. Na druhou stranu je mu Slovo nabídnuto, aby se skrze ně setkával s Bohem.

Bibli je třeba číst s otevřeným srdcem. Můžeme číst, kdekoli ji otevřeme nebo začíst číst od začátku do konce, ale je důležité, aby se text dotýkal našeho života a abychom v něm nacházeli inspiraci pro svůj život.

Čteme ji hlavně proto, aby rostl náš vztah k Bohu, abychom Boha mohli vnímat. Vnímáme Bibli jako dopis, který nám poslal milovaný přítel. Pokud však Bibli neotevřeme půl roku, potom pro nás těžko bude zdrojem života.

Celý Nový zákon je „prošpikován“ citacemi ze Starého zákona – bez poznání jeho textů člověk jen těžko Nový zákon pochopí, něco základního mu bude chybět. Například je užitečné vědět, že Ježíš byl Žid, čili vycházel z celé zkušenosti starozákonního Izraele. Pokud člověk nezná podstatu židovských Velikonoc (vyvedení z otroctví, odchod z Egypta, přechod přes Rudé moře, velikonočního beránka a podobně), potom jen těžko pochopí, proč Ježíš o sobě mluví jako o Beránkovi. Starý i Nový zákon jsou vzájemně provázány. Tak jako Starý zákon jaksi přirozeně čteme v optice Nového, tak Nový zákon je dobré číst se znalostmi Starého zákona.

A na závěr několik biblických veršů, které vypovídají o tom, jak je Boží slovo užitečné.

Jakubův 1:21

A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.

Židům 4:12

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

2 Timoteovi 3:16

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl člověk náležitě připraven ke každému dobrému dílu.

Matouš 28:20

a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“