Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

ČTYŘI DUCHOVNÍ ZÁKONY

Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu.

PRVNÍ ZÁKON:

Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život.

Boží láska

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3,16

Boží plán

Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (to znamená plný život, který má smysl). Jan 10,10

Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože…

DRUHÝ ZÁKON:

Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Člověk je hříšný

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ Římanům 3,23

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Člověk je oddělený od Boha

Mzdou hříchu je smrt…“ (tzn. duchovní smrt, věčné zavržení a oddělení od Boha). Římanům 6,23

TŘETÍ ZÁKON:

Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro tvůj život.

Ježíš za nás zemřel..

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.”

Vstal z mrtvých…

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou.“

1. Korintským 15,3-6

…a je jedinou cestou k Bohu

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Nestačí však tyto tři zákony jen znát…

ČTVRTÝ ZÁKON:

Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako Spasitele a Pána. Pak můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíše Krista musíme přijmout

Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ Jan 1,12

Ježíše přijímáme vírou

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ Efezským 2,8-9

Ježíše přijímáme osobním pozváním

Ježíš řekl: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ Zjevení 3, 20

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu v pokání a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mně učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Jde o rozhodnutí vůle.