Kravařská 8, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  /  tel.: 731 115 311  /  e-mail: jiri.najzar@seznam.cz, nnostrava@gmail.com

ČEMU VĚŘÍME

  • Bible je Bohem inspirované zjevení člověku, neomylný standard víry a chování a jediné autoritativní Slovo Boží.
  • Je jeden Bůh, projevený jako trojice samostatných a odlišných osob: Otec, Syn a Duch svatý.
  • Bůh stvořil člověka jako muže a ženu bez hříchu. Člověk ale vědomě zhřešil a jeho jediná naděje je ve vykoupení v Ježíši Kristu, Božím Synu, který se narodil z panny a který skrze svou smrt a vzkříšení z mrtvých umožnil celému lidstvu spasení (tj. záchranu). Spasení je dílem milosti a skrze víru v Ježíše Krista, nikoliv dílem lidských skutků.
  • Součást našeho vykoupení je i uzdravení od Boha, skrze víru a ve jmébu Ježíše Krista a může zahrnovat i spolupráci s lékařskou vědou.
  • Křest úplným ponořením do vody ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého je aktem veřejného přiznání k vnitřní změně skrze spasení v Ježíši Kristu.
  • Večeře Páně je symbolickým vyjádřenímúčasti na těle a krvi Krista.
  • Křest Duchem svatým a jeho průvodní důkaz, tj. mluvení v jazycích, je možný každému věřicímu, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu.
  • Každý člověk, který uvěřil ve spasení v Ježíši Kristu, je součástí celosvětového těla Kristova (tj. církve), které má pověření zvěstovat evangelium. Každý takový člověk má skrze pomoc Ducha svatého žít svůj osobní život v čistotě a svatosti podle Jeho Slova.
  • Ti, kdo nepřijali vykupitelské dílo Ježíše Krista, budou v ohnivém jezeře trpět věčným oddělením od Boha.
  • Ježíš se znovu vrátí, nejprve aby shromáždil všechny opravdové křesťany do nebe a poté k tomu, aby vládnul po tisíc let.