4. den

Bůh má pro tvůj život konkrétní úkoly. Ale každý úkol od něj někde začíná. Jak tedy poznáte Jeho vůli pro svůj život a Jeho plány s vámi? Jak uslyšíte Jeho hlas?

Odpověď naleznete ve výzvě, kterou Pavel adresoval církvi v Římě: „Prosím vás tedy, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste svá těla vydávali v živou, svatou, Bohu milou oběť, která je vaší rozumnou službou“ (Římanům 12,1). Vzpomínáte si na tři křesťanské povinnosti z prvního dne? Dávání, modlitba a půst. Takto „předkládáte“ Bohu své tělo jako „živou“ oběť.

Půst vás také udržuje vnímavými vůči Duchu svatému, což vám umožňuje žít svatě. Pavel dále říká: „A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste dokázali, co je ta dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle“ (Římanům 12,2).

– Pavel se postil, když ho Bůh povolal a sdělil mu úkol pro jeho život (Sk 9,7-9).

– Petr se postil na střeše, když mu Bůh dal nové zjevení a povolal ho, aby nesl evangelium pohanům (Sk 10).

V knize Joel Pán řekl: „A stane se potom, že vyliji svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši mladíci budou vidět vidění“ (Joel 2,28, NKJV).

Bůh chtěl poté vylít probuzení. Po čem? Po půstu! „Zatrubte na polnici na Sijónu, zasvěťte půst, svolávejte posvátné shromáždění“ (Joe 2:15)

„Potom vyliji svého Ducha na každé tělo, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vašim starcům se budou zdát sny a vaši mladíci budou mít vidění“ (Joel 2,28).

Společně věřme v tato „následná“ období, kdy Bůh vylije probuzení.