12. den

Bůh řekl v 3. knize Mojžíšově 11:44 (NIV): „‚Já jsem Hospodin, váš Bůh, zasvěťte se a buďte svatí, protože já jsem svatý.'“ Hebrejský kořen pro „posvěcovat“ je qâdhash, což je také kořen pro „svatý“.

Posvěcování je proces, kdy se stáváme svatými v každodenním životě; je to praktikování čistoty a oddělení se od světa a hříchu. Posvěcování je dovolení Duchu svatému, aby nás učinil podobnějšími Ježíši v tom, co děláme, v tom, co si myslíme, a v tom, po čem toužíme.

Chceme-li vidět, jak Bůh v našem středu koná zázraky, musíme přijmout proces posvěcování a žít svatě!

Půst je základním prostředkem, jak se posvětit, odtrhnout se od světa a přiblížit se Bohu. Půst vám umožní filtrovat svůj život a oddělit se od hledání Pána. Ježíš se za nás modlil: „Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je svou pravdou. Tvé slovo je pravda. Jako jsi mě poslal do světa, tak jsem i já poslal do světa je. A pro ně se posvěcuji, aby i oni byli posvěceni pravdou“ (Jan 17,16-19, NKJ).

Půst vám také pomůže odhalit oblasti skrytého hříchu a věci, které se Bohu ve vašem životě nelíbí. Jestliže totiž krev býků a kozlů a popel jalovice, pokropivší nečisté, posvěcuje k očištění těla, oč více krev Krista, který se skrze věčného Ducha obětoval Bohu bez poskvrny, očistí vaše svědomí od mrtvých skutků, abyste sloužili živému Bohu (Židům 9:13-14, NKJV).

Protože jsme v Kristu, jeho krev nás očišťuje od mrtvých skutků a umožňuje nám sloužit Bohu ve svatosti!