10. den

Nacházíte se v takovém zoufalství, že si nemůžete dovolit minout Boží vůli pro svůj život?

V podobně kritické situaci se ocitl judský král Jóšafat. Byl to bohabojný král, který se ocitl v obklíčení silné nepřátelské armády. Písmo zaznamenává…

„Jozafat se bál, dal se do hledání Hospodina a vyhlásil půst po celém Judsku. Judsko se tedy shromáždilo, aby prosilo Hospodina o pomoc, a ze všech judských měst přišli hledat Hospodina. … Celý Juda se svými maličkými, ženami a dětmi stál před Hospodinem“ (2. Paralipomenon 20,3-4.13).

Postil se celý Juda, dokonce i ženy a děti. V reakci na to je Bůh prostřednictvím proroka povzbudil slovy: „…’Nebojte se a neděste se kvůli tomuto velkému zástupu, neboť bitva nepatří vám, ale Bohu. … V této bitvě nebudete muset bojovat. Postavte se, zůstaňte stát a pohleďte na spásu Hospodina, který je s tebou, Judo a Jeruzaléme!“ „Ať se ti to podaří,“ odpověděl Hospodin. Nebojte se a neděste se, zítra proti nim vytáhněte, neboť Hospodin je s vámi“ (2. Paralipomenon 20, 15-17, NKJ).

Uprostřed celého shromáždění Bůh Judovi přesně řekl, jak se ta nepřátelská armáda přiblíží a co přesně mají dělat. Vzdali Hospodinu ohromnou chválu a on proti nepřátelskému vojsku nastražil léčky a porazil je. Nikdo neunikl. Když judský lid dorazil, trvalo mu celé tři dny, než odnesl kořist!

Chceš, aby ti Bůh řekl, co máš v tomto období svého života udělat? Pokračujte v půstu, uctívání a hledání Boha. Tiskněte se k němu jako Jóšafat v dobách velkého soužení – vy i celá vaše rodina, možná i celá vaše církev. Bůh vás vysvobodí a ukáže vám svůj plán!